Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Bàn đá 1
Giá : 0 VND
NT3
Giá : 0 VND
NB3
Giá : 0 VND
D3
Giá : 0 VND
Đèn đá 1
Giá : 0 VND
Tượng cô gái 3
Giá : 0 VND
Tượng Chúa 3
Giá : 0 VND
Tượng Phật 3
Giá : 0 VND
Đá Phong thuỷ 4
Giá : 0 VND
Bàn đá 2
Giá : 0 VND
Kỳ Lân 4
Giá : 0 VND
Kỳ lân 3
Giá : 0 VND
NT4
Giá : 0 VND
Tương chúa 5
Giá : 0 VND
NB4
Giá : 0 VND
Tượng cô gái 1
Giá : 0 VND
Đá Phong thuỷ 5
Giá : 0 VND
Bàn đá 3
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.